Information med anledning av
 Coronaviruset

Senast uppdaterad: 17 april 2020

** For english, see below **

Här kommer info kring församlingens verksamhet med anledning av spridningen av Coronaviruset.

På grund av gällande regler från Folkhälsomyndighetens som begränsar folksamlingar som överstiger 50 personer firar vi inte gudstjänster i Edsvikskyrkan. Detta kommer att gälla åtminstine under hela april månad. Istället är du välkommen att delta i våra gudstjänster som streamas via vår offentliga Facebook-sida.

För närvarande kan smågrupperna mötas fysiskt. Det är dock upp till smågruppsledarna att bestämma ifall samlingarna ska ske online istället.

Följande åtgärder gäller för att visa kärlek och omsorg om varandra och för att begränsa spridningen av viruset. Dessa åtgärder gäller för alla våra samlingar:

 • Från den 27 mars så firar vi inte fysiska gudstjänster i Edsvikskyrkan. Istället så streamar vi våra gudstjänster live kl 15.00 på söndagarna. Vi undersöker  även ytterligare lösningar.
 • Vi är restriktiva med handpåläggning och annan beröring.
 • Har du förkylningssymptom, feber eller andningsbesvär (även lätta) ber vi dig att stanna hemma. Ring 1177 för rådvigning och fråga hur du ska gå tillväga. För närvarande är rekommendationen att stanna hemma två dagar efter att samtliga symptom har försvunnit. Se Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande allergier.
 • För att delta vid någon av våra fysiska samlingar måste du ha varit fri från symptom under två dagar.
 • Det viktigaste sättet att begränsa smittspridningen är god handhygien. Tvätta alltid händerna efter att du har varit ute. Tvätta händerna ofta och länge (minst 20 sekunder) med tvål (viktigt) och varmt vatten. Handsprit är bra att använda efter tvätt men ersätter inte tvål och vatten.
 • Hosta alltid i armvecket eller i en pappersnäsduk, inte i handen.
 • En allmänt förebyggande åtgärd mot infektioner är att undvika att röra vid ansiktet (mun, ögon, näsa) samt att undvika nära kontakt med sjuka människor.
 • Om du är 70 år och äldre eller tillhör en riskgrupp så ber vi dig att följa rådande rekommendationer och även undvika mindre folksamlingar. Vår önskan är att kunna visa omsorg för dig även om det inte går att göra rent fysiskt. Vi uppmuntrar dig att fortsätta att vara delaktig i vår gemenskap och vid behov hjälper vi dig gärna att ordna med tekniska lösningar för att kunna ha gemenskap online.
 • Församlingens interna Teams-app är en bra plats för diskussioner som har med den nuvarande situationen att göra.

Genom att följa dessa enkla anvisningar visar vi kärlek och omsorg om varandra.

 

Allmän information

Om du har frågor om nya coronaviruset och sjukdomen covid-19 ska du i första hand ringa nationella informationsnumret 113 13.

 

Vi rekommenderar att du regelbundet uppdaterar dig från följande källor:

Folkhälsomyndigheten – www.folkhalsomyndigheten.se/covid-19

Här hittar du svar på de vanligaste förekommande frågorna samt följa spridningen i Sverige och globalt.

1177 – Vårdguiden
https://www.1177.se/sjukdomar–besvar/infektioner/ovanliga-infektioner/covid-19-coronavirus/

Världshälsoorganisationen (WHO)
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

Svensk Krisinformation
www.krisinformation.se

Information REGARDING OUR RESPONSE TO THE Corona viruS

Last updated: 17 April 2020

 

Please find information below regarding our current response to the spread of the Coronavirus as it relates to the current activities of our faith community.

Due to the Swedish Public Health Agency’s (Folkhälsomyndigheten) new regulations that limit public gatherings that exceed 50 people we are at the moment not gathering for Sunday services at Edsvikskyrkan. This will be the case for at least the whole of April. Instead you are welcome to join us as we stream our Sunday services via our public Facebook page

At this time, small groups may continue to meet. At the discretion of the small group leaders and groups, some have chosen to move online. 
 

The following precautions exist both to respond in a manner that demonstrates love and care for each other, and in order to limit the spread of the virus. The precautions outlined below relate to all gatherings.

 

 • As of 27 March, we will not celebrate Sunday services as a physically gathered community, we will instead livestream both worship and teaching on Sundays. Additional initiatives are currently being explored. 
 • We will be restrictive with the laying on of hands and other physical touch.
 • If you have got cold symptoms, fever or difficulty breathing (even mild), we ask that you stay at home. Call 1177 for further advice. Staying home for two days after all symptoms subside is the current recommendation. See Folkhälsomyndigheten regarding symptoms of known allergies.
 • To participate at any physical gathering, you need to have been completely symptom free for two days.
 • An important way to limit the spread of infection is good hand hygiene. Always wash your hands after coming in from outside. Wash your hands frequently and for at least 20 seconds with soap (importantly) and warm water. Alcogel is good after hand washing but does not replace the use of soap and water. 
 • Always cough in the fold of your arm or in a paper handkerchief, not into your hands.
 • A common preventative measure against infections is to avoid touching the face (mouth, eyes, nose) as well as avoiding close contact with sick people, even those with mild symptoms.
 • If you are 70 years or older or belong to a particular risk group we ask that you, in line with recommendations, avoid even small gatherings. Please let us love and serve you without physically meeting. Please continue to be actively engaged in and with our community and please let us help you set up online channels to do that if you would like help. 
 • Our internal Team-app is a good place for discussions regarding the current situation.

By following these simple instructions, we are demonstrating love and care for each other.

 

 

General information

If you have questions about the new coronavirus and Covid-19 disease, you should first call national information number 113 13.

 

We highly recommend that you regularly update yourself from the following sources:

Folkhälsomyndighetenhttps://www.folkhalsomyndigheten.se/the-public-health-agency-of-sweden/communicable-disease-control/covid-19/

Here you will find answers to the most common questions and can follow the spread of the virus in Sweden and globally.

 

1177 – Vårdguiden

https://www.1177.se/sjukdomar–besvar/infektioner/ovanliga-infektioner/covid-19-coronavirus/

 

World Health Organization (WHO)

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

 

Emergency information from Swedish authorities

https://www.krisinformation.se/en

stockholm@vineyard.se

Vi firar gudstjänst i Amorinasalen:
Aniaraplatsen 2, Sollentuna
Pendeltåget till Sollentuna C
Karta

Postadress:
Stockholm Vineyard
Box 1
191 21 Sollentuna

Bankgiro: 5853-5865
Swish: 1235406129