Information med anledning av
 Coronaviruset

Senast uppdaterad: 13 mars 2020

** For english, see below **

 

Här kommer info kring församlingens verksamhet med anledning av spridningen av Coronaviruset.

Vi är en liten församling och omfattas därför inte av regeringens förbud mot sammankomster (som ju gäller från 500 personer och uppåt). Vi kommer därför i nuläget att fortsätta ha gudstjänster, smågrupper och andra samlingar som vanligt.

Vi inför följande åtgärder för att visa kärlek och omsorg om varandra och för att begränsa spridningen av viruset.

 

Några saker bör vi ha i åtanke när vi möts:

 • Undvik att kramas och att ta i hand. Nicka istället eller ge en luftkram.
 • Kyrkfikat serveras åt dig istället för att vi alla tar själva.
 • Vi är restriktiva med handpåläggning och annan beröring.
 • Som en förebyggande åtgärd avstår vi tillfälligt från att fira nattvard tillsammans under gudstjänsterna.
 • Har du förkylningssymptom, feber eller andningsbesvär (även lätta) ber vi dig att inte komma till samlingarna. Stanna hemma, ring 1177 och fråga hur du ska gå tillväga.
 • Vi har för avsikt att streama gudstjänsterna via vår interna Facebookgrupp för den som vill följa gudstjänsten hemifrån, inspelningen skickas sedan även ut via email. Vi undersöker möjligheten att även streama på andra plattformer än Facebook.
 • Det viktigaste sättet att begränsa smittspridningen är god handhygien. Tvätta händerna ofta och länge med tvål (viktigt) och varmt vatten.
 • Handsprit är bra efter handtvätten men ersätter inte effekten av vanlig tvål och vatten.
 • Hosta alltid i armvecket eller i en pappersnäsduk, inte i handen.
 • En allmänt förebyggande åtgärd mot infektioner är att undvika att röra vid ansiktet (mun, ögon, näsa) samt att undvika nära kontakt med sjuka människor.
 • Församlingens interna Teams-app är en bra plats för diskussioner som har med den nuvarande situationen att göra.

  Genom att följa dessa enkla anvisningar visar vi kärlek och omsorg om varandra.

  Allmänt

  Om du har frågor om nya coronaviruset och sjukdomen covid-19 ska du i första hand ringa nationella informationsnumret 113 13.

  Vi rekommenderar att du regelbundet uppdaterar dig från följande källor:

  Folkhälsomyndighetenwww.folkhalsomyndigheten.se/covid-19

  Här hittar du svar på de vanligaste förekommande frågorna samt följa spridningen i Sverige och global

  1177 – Vårdguiden
  https://www.1177.se/sjukdomar–besvar/infektioner/ovanliga-infektioner/covid-19-coronavirus/

  Världshälsoorganisationen (WHO)
  https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

  Svensk Krisinformation
  www.krisinformation.se

   

Information REGARDING OUR RESPONSE TO THE Corona viruS

Last updated: 13 mars 2020

 

Please find information below regarding our current response to the spread of the Coronavirus as it relates to the current activities of our faith community.

We are a small congregation and therefore not affected by the government’s ban on large gatherings (from 500 people and more). We will continue at present with all of our usual gatherings, worship services, small groups and church services.

Out of a desire to respond in a manner that demonstrates love and care for each other, and in order to limit the spread of the virus we are implementing the following measures:

 

A few things to keep in mind when we meet:

 • Avoid hugging and greeting with a hand shake. Instead, a nod or verbal greeting is appropriate.
 • Coffee etc after the service will be served instead of everyone serving themselves.
 • We will be restrictive with the laying on of hands and other physical touch.
 • For the time being we won’t celebrate communion together during our Sunday services.
 • If you have cold symptoms, fever or difficulty breathing (even mild), we are asking that you NOT come to the various gatherings. Stay home, call 1177 and ask how you should respond.
 • We intend to livestream the Sunday services via our internal Facebook group for those who want to follow the worship service from home, the recording will then also sent out via email. We are currently investigating the possibility of streaming on platforms other than Facebook.
 • An important way to limit the spread of infection is god’s hand hygiene. Wash your hands frequently and for a long time with soap (importantly) and in warm water. Alchogel is good after hand washing but does not replace the usual soap and water.
 • Always cough in the fold of your arm or in a paper handkerchief, not into your hand.
 • A common preventative measure against infections is to avoid touching the face (mouth, eyes, nose) as well as avoiding close contact with sick people.
 • Our internal Team-app is a good place for discussions regarding the current situation.

 

By following these simple instructions, we are demonstrating love and care for each other.

 

 

General information

If you have questions about the new coronavirus and Covid-19 disease, you should first call national information number 113 13.

 

We highly recommend that you regularly update yourself from the following sources:

Folkhälsomyndighetenhttps://www.folkhalsomyndigheten.se/the-public-health-agency-of-sweden/communicable-disease-control/covid-19/

Here you will find answers to the most common questions and can follow the spread of the virus in Sweden and globally.

 

1177 – Vårdguiden

https://www.1177.se/sjukdomar–besvar/infektioner/ovanliga-infektioner/covid-19-coronavirus/

 

World Health Organization (WHO)

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

 

Emergency information from Swedish authorities

https://www.krisinformation.se/en

stockholm@vineyard.se

Vi firar gudstjänst i Edsvikskyrkans lokaler:
Kapellvägen 2, Sollentuna
Pendeltåget till Sollentuna C
Karta 

Postadress:
Stockholm Vineyard
Box 1
191 21 Sollentuna

Bankgiro: 5853-5865
Swish: 1235406129