Integritetspolicy för Stockholm Vineyard

1. Allmänt

Stockholm Vineyard (org. nr 802016-8442) vill skydda din integritet och hanterar därför alla dina personuppgifter med varsamhet och säkerhet. Stockholm Vineyard vill att du ska känna dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss. När du lämnar dina uppgifter till oss är Stockholm Vineyard ansvariga för att de hanteras på ett sätt som följer den rådande lagstiftningen i Sverige som finns för att skydda dig. Därför har styrelsen tagit fram den här policyn där du kan läsa och förstå hur Stockholm Vineyard samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter. Policyn gäller alla personuppgifter som hanteras inom Stockholm Vineyard. Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss och vill med denna integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med rådande personuppgiftslagstiftning.

Stockholm Vineyard är personuppgiftsansvarig för den behandling av dina personuppgifter som sker inom ramen för vår verksamhet och är därmed ansvarig för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. För medlemsuppgifter gäller att Stockholm Vineyard och de lokala sammanhang som relaterar till församlingen (t ex församlingsplanteringar, missionella gemenskaper, husgrupper, steggrupper)har ett gemensamt personuppgiftsansvar.

2. Vad är en personuppgift? Vad är behandling av personuppgift?

Det som räknas till personuppgifter är all information som direkt eller indirekt kan härledas till en enskild individ. T.ex. Namn, Adress, Personnummer, Telefonnummer, Bilder, Filmer, IP-nummer mm. Behandling av personuppgifter är allt som händer med dessa uppgifter inom organisationen.

3. När behandlar Stockholm Vineyard dina personuppgifter?

Stockholm Vineyard samlar in personuppgifter

• då du blir medlem i församlingen
• om du vill hålla sig uppdaterad via församlingens nyhetsbrev om den verksamhet vi bedriver
• vid registrering till konferenser, kurser och events som arrangeras av Stockholm Vineyard
• då du har ett ideellt uppdrag i församlingen

I vissa fall samlar Stockholm Vineyard även in och uppdaterar dina uppgifter via tredje parts tjänster, t.ex. via tredje parts tjänster för att få fram fullständig adress.

4. Varför behandlar Stockholm Vineyard dina personuppgifter?

Dina uppgifter används för att Stockholm Vineyard ska kunna informera dig om det som sker inom ramen för församlingens verksamhet.

Uppgifterna kan även utgöra underlag för statistik inom organisationen, t ex medlemsstatistik och rapportering till Studieförbundet Bilda.

5. Vilken laglig grund har Stockholm Vineyard till att behandla dina personuppgifter, hur länge sker behandlingen och vilka uppgifter har Stockholm Vineyard?

Dina personuppgifter sparas enbart så länge som det finns ett behov av att spara dem. T ex raderas dina personuppgifter om du väljer att lämna församlingen eller avsluta prenumerationen av Stockholm Vineyards nyhetsbrev.

Vid samtycke om laglig rätt att hantera uppgifterna har ett samtycke inhämtats via mail, sms eller via formulär (digitalt eller pappersformat). Samtycket kan återkallas när som helst och Stockholm Vineyard ansvarar då för att samtliga uppgifter som inhämtats under samtycket raderas.

6. Vem lämnar Stockholm Vineyard ut personuppgifter till?

Stockholm Vineyard kan komma att lämna ut dina personuppgifter till tredje part, som till exempel betaltjänster, lagringstjänster och kommunikationstjänster. De personuppgifter som lämnas ut till tredje part får inte användas för andra ändamål än Stockholm Vineyards syften med personuppgifterna. Stockholm Vineyard säljer aldrig personuppgifter till tredje part.

Stockholm Vineyard lagrar dina personuppgifter via leverantör inom EU/EES i den största möjliga utsträckning och väljer leverantörer som inte kommer använda dina personuppgifter för egna ändamål. Om några personuppgifter behöver överföras till land utanför EU/EES kommer Stockholm Vineyard vidta åtgärder för att dina personuppgifter är skyddade och även vidta åtgärder som krävs för att på lagligt sätt överföra dina personuppgifter. Detta kan ske om någon leverantör befinner sig i land utanför EU/EES.

Du ska kunna känna dig trygg när du lämnar dina uppgifter till Stockholm Vineyard. Därför vidtar Stockholm Vineyard de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. Till exempel sparas alla uppgifter där det finns behörighetsstyrning.

7. Vilka rättigheter har jag som lämnar ut uppgifter?

Stockholm Vineyard ansvarar för att dina personuppgifter hanteras i enlighet med rådande lagstiftning. På din begäran eller eget initiativ kommer Stockholm Vineyard att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga eller ofullständiga.

Du har rätt till:

Tillgång till dina personuppgifter genom att begära ett registerutdrag. Du behöver då skriftligt begära ett registerutdrag.

Rättelse av dina personuppgifter. När du meddelar oss om rättelse av uppgifter kommer vi så snabbt som möjligt rätta felaktiga eller ofullständiga uppgifter som vi behandlar om dig.

Radering av dina personuppgifter. Du kan begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål som de samlades in för. Det kan dock finnas lagkrav på att vi inte omedelbart får radera dina personuppgifter i exempelvis bokföringen. I de fall där det kan ske avslutas behandlingen av dem så snart det är möjligt enligt lagstiftningen. I vissa fall är inte en radering rimlig när det gäller bilder och videoklipp. I dessa fall sker en dialog mellan dig och Stockholm Vineyard om orsak till radering och rimlighet för Stockholm Vineyard att kunna radera.

Dataportabilitet av dina personuppgifter. Du har rätt att kunna få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat och allmänt använt format till en annan personuppgiftsansvarig.

Vid rättelse eller radering kommer Stockholm Vineyard att underrätta de leverantörer som uppgifterna lämnats ut till enligt punkten 6 om hur Stockholm Vineyard lämnar ut uppgifter.

Du har rätt att invända mot behandling av personuppgifter som utförs med stöd av en intresseavvägning. Vid en sådan invändan kommer Stockholm Vineyard behandling av uppgifterna upphöra omedelbart när invändningen kommer till vår kännedom.

Du har rätt att lämna klagomål för behandlingen av dina personuppgifter till Datainspektionen om du anser att Stockholm Vineyard inte uppfyller lagliga krav, den här integritetspolicyn eller på annat sätt missköter sin behandling.

8. Vad gäller på Stockholm Vineyards webbplatser?

Stockholm Vineyards webbplatser använder cookies. Du kan läsa mer om hur vi hanterar cookies här: http://stockholm.vineyard.se/cookies/

Den här policyn och Stockholm Vineyards ansvar för dina uppgifter gäller inte på webbplatser som Stockholm Vineyard länkar till via sin webbplats och inte ägs av Stockholm Vineyard. Det kan t.ex. handla om sidor till sponsorer och samarbetspartners mm. För att veta hur de hanterar dina uppgifter behöver du kontakta dem eller kolla deras policy. Stockholm Vineyard tar inte ansvar för deras hantering av de uppgifter du lämnar till dem.

9. Ändring av integritetspolicy

Stockholm Vineyard har rätt att när som helst ändra integritetspolicyn. Vid större ändringar kommer Stockholm Vineyard med rimligt varsel underrätta dig vid ändringar av integritetspolicyn. Om du inte godtar ändringarna har du rätt att säga upp avtalet med Stockholm Vineyard innan den ändrade integritetspolicyn träder i kraft. Det gör du genom att kontakta Stockholm Vineyard skriftligen.

10. Kontaktuppgifter

Du kan alltid kontakta oss om du har frågor om integritetspolicyn, behandlingen av dina personuppgifter, åsikter om behandlingen eller om du vill begära ett registerutdrag. Du hittar vår kontaktinformation nedan.

Mail: stockholm@vineyard.se
Telefon: 0730 433765
Post: Stockholm Vineyard, Box 1,191 21 Sollentuna

Den senaste versionen av Stockholm Vineyard integritetspolicy finns alltid på Stockholm Vineyards webbplats: http://stockholm.vineyard.se/integritetspolicy/

Den här policyn börjar gälla 2018-05-25

 

stockholm@vineyard.se

Träffa oss i Sollentuna.
Se kalender för tid och plats

Pendeltåget till Sollentuna C
Karta

Postadress:
Stockholm Vineyard
Box 1
191 21 Sollentuna

Bankgiro: 5853-5865
Swish: 1235406129